Om mig

Om mig


Jag är legitimerad psykoterapeut, samt utbildad psykoterapihandledare och lärare. Min legitimationsgrundande utbildning har en systemteoretisk och relationell inriktning för familj, par och individ. Min akademiska grundutbildning är fil.kand. beteendevetare.


Min teoretiska förtrogenhet har jag bland annat inom systemteoretiskt och familjeterapeutiskt synsätt. Där läggs vikt vid att se och bemöta individen, familjen eller arbetsgruppen som en del i ett större socialt sammanhang, där olika aktörer, relationer och handlingar påverkas av varandra. Det relationella perspektivet betonar människors inre liv i form av känslor, tankar, avsikter och existentiella frågor, där människors upplevelser, erfarenheter och livsberättelser möts och påverkar varandra. Perspektivet är integrativt och omfattar både ett psykodynamiskt och kognitivt förhållningssätt. I mitt arbete med, och tillsammans med andra människor är min målsättning att möjliggöra att det icke-sagda bli talbart och bemött i en relation. Den teoretiska förankringen kännetecknar mitt förhållningssätt i arbetet, oavsett om det handlar om individsamtal, familjesamtal, eller samtal relaterade till en arbetsgrupp.


Jag har en lång och bred erfarenhet från såväl psykoterapeutiskt som socialt arbete, där mellanmänskliga relationer samt själsligt lidande har varit i fokus. Därtill har jag en lång chefs- och ledarerfarenhet. Ett genomgående tema i min yrkesutövning har varit att arbeta med samtalet som verktyg, samt människan i olika system där perspektivet skiftat mellan individ och grupp. Min yrkeserfarenhet har jag hämtat inom såväl kommunal, statlig som privat verksamhet. I mitt arbete har jag arbetat med ungdomar och vuxna som varit i behov av stödjande insatser eller terapeutiska samtal av olika slag, men också arbetsgrupper och/eller chefer som behövt hitta nya utvecklingsvägar inom sin verksamhet. På senare år har även handledning och undervisning vid universitet adderats mina tidigare erfarenheter.


Min yrkesmässiga vardag tillbringar jag delvis genom arbetet i min egen verksamhet, delvis genom deltidsanställning som leg psykoterapeut och handledare inom S:t Lukas i Östergötland.