Tjänster

Vill du veta mer om:

Psykoterapi för individer, par och familjer

Den första sessionen är ett inledande samtal för lägesbedömning och överenskommelse om de livsteman/uppdraget som ska vara i fokus för de eventuellt efterföljande samtalen. Problemet eller lidandet, samt målsättningen med terapin påverkar antalet sessioner och upplägg, oavsett om du kommer ensam eller tillsammans med närstående. Under terapisessionerna förs processen huvudsakligen fram genom samtal och samspel, men även upplevelsebaserade terapeutiska inslag kan erbjudas.

Handledning, konsultation och personalstöd för företag och organisationer

Handledning hjälper deltagaren/gruppen att känslomässig, relationellt och intellektuellt röra sig mellan olika systemnivåer, samtidig som de ska lösa sitt primära uppdrag. Handledningen kan exempelvis vara ärendebaserad med fokus på fördjupad förståelse och kunskap, ha fokus på personals känslomässiga bearbetning till följd av berörande/belastande klientärenden, eller ha fokus på gruppens inre processer, kommunikation och professionellt förhållningssätt i förhållande till klienter, brukare, anhöriga och andra vårdaktörer. Fokus på samarbete, kommunikation och gruppens samspel ökar personalens förutsättningar att utföra sitt kärnuppdrag.


Konsultation och personalstöd riktar sig till chefer och/eller personal, där syftet är att öka förståelsen för de egna behoven i relation till andra och till uppdraget. Samtalen har sin utgångspunkt på individnivå, relationsnivå och systemnivå. De syftar till att öka medvetenheten om vad den enskilde bidrar med i de grupper den samspelar, samt förståelse för den gruppdynamik som uppstå där den enskilde bidrar, påverkas och är en del av. Genom ökad medvetenhet skapas möjlighet till utveckling och förändring.

Utbildningshandledning, egenterapi och familjerekonstruktion för studenter och yrkesverksamma

Utbildningshandledning och egenterapi ingår som en obligatorisk del på utbildningsresan mot att bli en terapeut, den erbjuds ofta av utbildningsanordnaren men kan även ibland förvärvas fristående från utbildningen.


Familjerekonstruktion har varit ett obligatoriskt moment för blivande familjeterapeuter, men kan även vara utvecklande för andra yrkesverksamma. Det är en strukturerad teknik för att utforska strukturer och processer i den egna familjebakgrunden. Den ökar deltagarnas insikt och förståelse för den aktuella livssituationen samt förhållningssätt/agerande i såväl privata om yrkesmässiga sammanhang. Familjerekonstruktionen syftar till att skapa ökade förutsättningar för deltagarna att få en fördjupad kunskap om sin egen familjehistoria och därmed få ökade möjligheter att reflektera kring hur den påverkar/påverkat personens olika livsval och relationella förutsättningar. Genom familjeterapeutisk vägledning och gestaltande intervjuer kommer deltagarna att fördjupa sin kunskap och förståelse för sin familjehistoria och sig själva. Gruppens deltagare kommer att spegla varandras familjebild och berättelser.